Tiếng Việt |  English       Đăng Nhập  
   
 CHUYÊN MỤC CHÍNH Đóng

  

 HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Đóng

  

 WEBSITE LIÊN KẾT Đóng

  

 QUẢNG CÁO Đóng
casaukhatoco
dulichkhatoco
detmaykhatoco
bongdakhatoco
inkhatoco
dadieukhatoco

  

 HỖ TRỢ KỸ THUẬT Đóng
Bảo Quốc

  

 ĐẾM SỐ TRUY CẬP Đóng

  

 CÙNG HƯỞNG ỨNG Đóng

 

 

     
        


  

 Quyết định 80/2002/QĐ-TTg Đóng

Toàn văn Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ "về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng"

QuyÕt ®Þnh

cña thñ t­íng chÝnh phñ Sè 80/2002/Q§-TTg
ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 2002 VÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch
tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ th«ng qua hîp ®ång

 

Thñ t­íng chÝnh phñ

 

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n,

QuyÕt ®Þnh:

 

§iÒu 1. Nhµ n­íc khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ký kÕt hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ (bao gåm n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n) vµ muèi víi ng­êi s¶n xuÊt (hîp t¸c x·, hé n«ng d©n, trang tr¹i, ®¹i diÖn hé n«ng d©n) nh»m g¾n s¶n xuÊt víi chÕ biÕn vµ tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng.

 Hîp ®ång sau khi ®· ký kÕt lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó g¾n tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña c¸c bªn, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p gi÷a ng­êi s¶n xuÊt nguyªn liÖu vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu theo c¸c quy ®Þnh cña hîp ®ång.

 

§iÒu 2. Hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ ph¶i ®­îc ký víi ng­êi s¶n xuÊt ngay tõ ®Çu vô s¶n xuÊt, ®Çu n¨m hoÆc ®Çu chu kú s¶n xuÊt. Tr­íc m¾t, thùc hiÖn viÖc ký kÕt hîp ®ång tiªu thô ®èi víi c¸c s¶n phÈm lµ c¸c mÆt hµng chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu : g¹o, thuû s¶n, chÌ, cµ phª, hå tiªu, cao su, h¹t ®iÒu, qu¶, d©u t»m, thÞt,... vµ c¸c s¶n phÈm chñ yÕu ®Ó tiªu dïng trong n­íc cã th«ng qua chÕ biÕn c«ng nghiÖp: b«ng, mÝa, thuèc l¸ l¸, c©y rõng nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp giÊy, c«ng nghiÖp chÕ biÕn gç, s÷a vµ muèi...

Hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ ký gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi ng­êi s¶n xuÊt theo c¸c h×nh thøc:

- øng tr­íc vèn, vËt t­, hç trî kü thuËt, c«ng nghÖ vµ mua l¹i n«ng s¶n hµng ho¸;

- B¸n vËt t­ mua l¹i n«ng s¶n hµng ho¸;

- Trùc tiÕp tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸,

- Liªn kÕt s¶n xuÊt: hé n«ng d©n ®­îc sö dông gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó gãp vèn cæ phÇn, liªn doanh, liªn kÕt víi doanh nghiÖp hoÆc cho doanh nghiÖp thuª ®Êt sau ®ã n«ng d©n ®­îc s¶n xuÊt trªn ®Êt ®· gãp cæ phÇn, liªn doanh, liªn kÕt hoÆc cho thuª vµ b¸n l¹i n«ng s¶n cho doanh nghiÖp, t¹o sù g¾n kÕt bÒn v÷ng gi÷a n«ng d©n vµ doanh nghiÖp..

Hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ ph¶i b¶o ®¶m néi dung vµ h×nh thøc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.

 

§iÒu 3. Mét sè chÝnh s¸ch chñ yÕu khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ký hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n víi ng­êi s¶n xuÊt.

1. VÒ ®Êt ®ai

ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó n«ng d©n thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng ph¸p luËt c¸c quyÒn vÒ sö dông ®Êt, sö dông gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó gãp vèn cæ phÇn hoÆc liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n; chØ ®¹o viÖc x©y dùng vµ hoµn chØnh quy ho¹ch c¸c vïng s¶n xuÊt n«ng s¶n hµng ho¸ tËp trung, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt, ký kÕt hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸; chØ ®¹o thùc hiÖn viÖc dån ®iÒn, ®æi thöa ë n¬i cÇn thiÕt.

 C¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn, tiªu thô, xuÊt khÈu n«ng s¶n cã nhu cÇu ®Êt ®ai ®Ó x©y dùng nhµ m¸y chÕ biÕn hoÆc kho tµng, bÕn b·i b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ th× ®­îc ­u tiªn thuª ®Êt. ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng cã quy ®Þnh cô thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ thñ tôc, gi¸ c¶ ®Ó hç trî c¸c doanh nghiÖp nhËn ®Êt ®Çu t­.

2. VÒ ®Çu t­

Vïng s¶n xuÊt nguyªn liÖu tËp trung g¾n víi c¬ së chÕ biÕn, tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ cã hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ ®­îc ng©n s¸ch Nhµ n­íc hç trî mét phÇn vÒ ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng (®­êng giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn,...), hÖ thèng chî b¸n bu«n, kho b¶o qu¶n, m¹ng l­íi th«ng tin thÞ tr­êng, c¸c c¬ së kiÓm ®Þnh chÊt l­îng n«ng s¶n hµng ho¸. C¬ chÕ tµi chÝnh vµ hç trî ng©n s¸ch thùc hiÖn nh­ quy ®Þnh t¹i §iÒu 3, QuyÕt ®Þnh sè 132/2001/Q§-TTg ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

3. VÒ tÝn dông

- §èi víi tÝn dông th­¬ng m¹i, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®¶m b¶o nhu cÇu vay vèn cho ng­êi s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp ®· tham gia ký hîp ®ång theo l·i suÊt tho¶ thuËn víi ®iÒu kiÖn vµ thñ tôc thuËn lîi. Ng­êi s¶n xuÊt, doanh nghiÖp ®­îc thÕ chÊp b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay ®Ó vay vèn ng©n hµng, ®­îc vay vèn b»ng tÝn chÊp vµ vay theo dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶.

- Ng­êi s¶n xuÊt, doanh nghiÖp ký hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n cã dù ¸n s¶n xuÊt, chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu ®­îc h­ëng c¸c h×nh thøc ®Çu t­ nhµ n­íc tõ Quü hç trî ph¸t triÓn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 43/1999/N§-CP ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ TÝn dông ®Çu t­ cña Nhµ n­íc vµ QuyÕt ®Þnh sè 02/2001/Q§-TTg ngµy 2 th¸ng 01 n¨m 2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

 - C¸c doanh nghiÖp ký kÕt hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n ®Ó xuÊt khÈu, cã dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh hµng xuÊt khÈu ®­îc vay vèn tõ Quü Hç trî xuÊt khÈu theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 133/2001/Q§-TTg ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ tÝn dông hç trî xuÊt khÈu. C¸c doanh nghiÖp tiªu thô n«ng s¶n mang tÝnh thêi vô ®­îc vay vèn tõ Quü Hç trî xuÊt khÈu ®Ó mua n«ng s¶n hµng ho¸ theo hîp ®ång vµ ®­îc ¸p dông h×nh thøc tÝn chÊp hoÆc thÕ chÊp b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay ®Ó vay vèn.

- §èi víi ®Þa bµn vïng s©u, vïng xa, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n, vïng biªn giíi, h¶i ®¶o ngoµi chÝnh s¸ch tÝn dông hiÖn hµnh cho ng­êi s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp vay nh­: cho vay hé nghÌo, gi¶m l·i suÊt cho vay khi thanh to¸n,... cßn ®­îc thùc hiÖn chÝnh s¸ch:

+ §èi víi dù ¸n ®Çu t­ chÕ biÕn n«ng s¶n, tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ ®­îc vay tõ Quü Hç trî ph¸t triÓn víi møc l·i suÊt 3%/n¨m. Tr­êng hîp dù ¸n do doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc hiÖn th× khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng, ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp ®ñ 30% vèn l­u ®éng;

+ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng quyÕt ®Þnh viÖc sö dông Ng©n s¸ch ®i¹ ph­¬ng hç trî l·i suÊt vèn vay ng©n hµng cho tõng dù ¸n s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph­¬ng.

4. VÒ chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt vµ c«ng nghÖ

Hµng n¨m, ng©n s¸ch nhµ n­íc dµnh kho¶n kinh phÝ ®Ó hç trî c¸c doanh nghiÖp vµ ng­êi s¶n xuÊt cã hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n: ¸p dông, phæ cËp nhanh (kÓ c¶ nhËp khÈu) c¸c lo¹i gièng míi, tiÕn bé kü thuËt, c«ng nghÖ míi trong b¶o qu¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n; ®Çu t­ míi, c¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c c¬ së s¶n xuÊt vµ nh©n gièng c©y trång, gièng vËt nu«i; ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc (ch­¬ng tr×nh VIDEO, truyÒn thanh, truyÒn h×nh, Internet,...) nh»m phæ cËp nhanh tiÕn bé kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi,  th«ng vÒ tin thÞ tr­êng, gi¸ c¶ ®Õn ng­êi s¶n xuÊt, doanh nghiÖp.

C¸c vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung cã hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n ®­îc ­u tiªn triÓn khai vµ hç trî vÒ c«ng t¸c khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng­.

5. VÒ thÞ tr­êng vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i

Ngoµi c¸c chÝnh s¸ch hiÖn hµnh, ®èi víi vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ víi n«ng d©n ngay tõ ®Çu vô ®­îc ­u tiªn tham gia thùc hiÖn c¸c hîp ®ång th­¬ng m¹i cña ChÝnh phñ vµ c¸c ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i do Bé Th­¬ng m¹i, Bé, ngµnh cã liªn quan, HiÖp héi ngµnh hµng vµ ®Þa ph­¬ng tæ chøc.

 

§iÒu 4. ViÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ gi÷a ng­êi s¶n xuÊt víi doanh nghiÖp ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ hîp ®ång.

Hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ ®­îc ñy ban nh©n d©n x· x¸c nhËn hoÆc phßng c«ng chøng huyÖn chøng thùc.

Doanh nghiÖp vµ ng­êi s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt trong hîp ®ång; bªn nµo kh«ng thùc hiÖn ®óng néi dung ®· ký mµ g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th­êng cho bªn bÞ thiÖt h¹i.

C¸c bªn ký kÕt hîp ®ång cïng nhau tho¶ thuËn xö lý c¸c rñi ro do vÒ thiªn tai, ®ét biÕn vÒ gi¸ c¶ thÞ tr­êng vµ c¸c nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c  theo nguyªn t¾c cïng chia sÎ rñi ro vµ ®­îc Nhµ n­íc xem xÐt hç trî mét phÇn thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

C¸c doanh nghiÖp kh«ng ®­îc tranh mua n«ng s¶n hµng ho¸ cña n«ng d©n mµ doanh nghiÖp kh¸c ®· ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Kh«ng ®­îc ký hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ mµ ng­êi s¶n xuÊt ®· ký hîp ®ång víi doanh nghiÖp kh¸c. Ng­êi s¶n xuÊt chØ ®­îc b¸n n«ng s¶n hµng ho¸ s¶n xuÊt theo hîp ®ång cho doanh nghiÖp kh¸c khi doanh nghiÖp ®· ®Çu t­ hoÆc ký hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ tõ chèi kh«ng mua hoÆc mua kh«ng hÕt n«ng s¶n hµng ho¸ cña m×nh.

Khi cã tranh chÊp vÒ hîp ®ång th× ñy ban nh©n d©n x· cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Héi N«ng d©n ViÖt Nam cïng cÊp vµ HiÖp héi ngµnh hµng tæ chøc vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hai bªn gi¶i quyÕt b»ng th­¬ng l­îng, hoµ gi¶i. Tr­êng hîp viÖc th­¬ng l­îng, hoµ gi¶i kh«ng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ th× c¸c bªn ®­a vô tranh chÊp ra toµ ¸n ®Ó gi¶i quyÕt theo ph¸p luËt.

 

§iÒu 5. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu doanh nghiÖp vi ph¹m mét trong nh÷ng néi dung: kh«ng mua hÕt n«ng s¶n hµng ho¸; mua kh«ng ®óng thêi gian, kh«ng ®óng ®Þa ®iÓm nh­ ®· cam kÕt trong hîp ®ång; gian lËn th­¬ng m¹i trong viÖc ®Þnh tiªu chuÈn chÊt l­îng, sè l­îng n«ng s¶n hµng ho¸; lîi dông tÝnh ®éc quyÒn cña hîp ®ång tiªu thô ®Ó mua d­íi gi¸ ®· ký kÕt trong hîp ®ång hoÆc cã hµnh vi kh¸c g©y thiÖt h¹i cho ng­êi s¶n xuÊt th× tuú theo tÝnh chÊt vµ møc ®é cña hµnh vi vi ph¹m mµ ph¶i chÞu c¸c biÖn ph¸p xö lý nh­ sau:

1. Båi th­êng toµn bé thiÖt h¹i vËt chÊt do hµnh vi vi ph¹m g©y ra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ hîp ®ång;

2. C¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®×nh chØ hoÆc t¹m ®×nh chØ quyÒn  kinh doanh ®èi víi c¸c mÆt hµng n«ng s¶n mµ doanh nghiÖp vi ph¹m vµ th«ng b¸o trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ hµnh vi vi ph¹m hîp ®ång cña doanh nghiÖp.

 

§iÒu 6. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu ng­êi s¶n xuÊt nhËn tiÒn vèn, vËt t­ øng tr­íc cña doanh nghiÖp ®· ký hîp ®ång mµ cè ý kh«ng b¸n n«ng s¶n hµng ho¸ hoÆc b¸n n«ng s¶n hµng ho¸ cho doanh nghiÖp kh¸c kh«ng ký hîp ®ång ®Çu t­ s¶n xuÊt; b¸n thiÕu sè l­îng, kh«ng ®óng thêi gian, kh«ng ®¶m b¶o tiªu chuÈn, chÊt l­îng hµng ho¸ quy ®Þnh trong hîp ®ång; kh«ng thanh to¸n ®óng thêi h¹n hoÆc cã hµnh vi vi ph¹m kh¸c th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é cña hµnh vi vi ph¹m mµ ph¶i chÞu c¸c h×nh thøc xö lý nh­ sau:

1. Ph¶i thanh to¸n l¹i cho doanh nghiÖp c¸c kho¶n nî: vËt t­, vèn (bao gåm c¶ l·i suÊt vèn vay ng©n hµng trong thêi gian t¹m øng) ®· nhËn t¹m øng;

2. Ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i ®· g©y ra cho doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ hîp ®ång.

 

§iÒu 7. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt, tiªu thô n«ng s¶n th«ng qua hîp ®ång t¹i ®Þa ph­¬ng, trong ®ã cÇn lµm tèt mét sè viÖc sau ®©y:

- ChØ ®¹o c¸c ngµnh ë ®Þa ph­¬ng tuyªn truyÒn réng r·i trong nh©n d©n vÒ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt theo hîp ®ång, t¨ng c­êng gi¸o dôc vÒ ph¸p luËt, n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cho doanh nghiÖp vµ n«ng d©n ®Ó nh©n d©n ®ång t×nh h­ëng øng ph­¬ng thøc lµm ¨n míi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng;

- Lùa chän vµ quyÕt ®Þnh cô thÓ (cã tr­êng hîp cÇn phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan, Tæng c«ng ty nhµ n­íc) c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ký hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸; ®ång thêi cã kÕ ho¹ch tõng b­íc më réng ph­¬ng thøc ký hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸, ®Ó ®Õn n¨m 2005 Ýt nhÊt 30%, ®Õn n¨m 2010 cã trªn 50% s¶n l­îng n«ng s¶n hµng ho¸ cña mét sè ngµnh s¶n xuÊt hµng ho¸ lín ®­îc tiªu thô th«ng qua hîp ®ång.

- H­íng dÉn c¸c doanh nghiÖp vµ ng­êi s¶n xuÊt ký kÕt hîp ®ång s¶n xuÊt, tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ trªn ®Þa bµn; chØ ®¹o c¸c Së, ban, ngµnh trong tØnh ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång;

-  Phèi hîp víi Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé thñy s¶n, Liªn minh hîp t¸c x· ViÖt Nam, Héi N«ng d©n ViÖt Nam chØ ®¹o thùc hiÖn NghÞ quyÕt Héi NghÞ lÇn thø 5 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ IX vÒ tiÕp tôc ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ tËp thÓ ®Ó tõ ®ã më réng ph­¬ng thøc tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ th«ng qua hîp ®ång víi hîp t¸c x· n«ng nghiÖp;

- Cã biÖn ph¸p gióp ®ì cÇn thiÕt vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp thùc hiÖn ph­¬ng thøc tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ th«ng qua hîp ®ång, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng v­íng m¾c cña doanh nghiÖp vµ ng­êi s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh thùc thi ph­¬ng thøc nµy; kÞp thêi xö lý nh÷ng v­íng m¾c thuéc tr¸ch nhiÖm, thÈm quyÒn cña ®Þa ph­¬ng vµ chñ ®éng lµm viÖc víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan ®Ó xö lý nh÷ng vÊn ®Ò v­ît thÈm quyÒn cña ®Þa ph­¬ng;

- ChØ ®¹o x©y dùng mét sè m« h×nh mÉu vÒ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt theo hîp ®ång ®Ó rót kinh nghiÖm chØ ®¹o chung vµ hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch, nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh liªn kÕt ngµy cµng chÆt chÏ vµ hiÖu qu¶ gi÷a ng­êi s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ trong n«ng nghiÖp.

 

§iÒu 8: Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, ngµnh vµ tæ chøc cã liªn quan:

1. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Thuû s¶n ban hµnh mÉu hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ cña ngµnh, ®Ó c¸c doanh nghiÖp vµ ng­êi s¶n xuÊt vËn dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn; theo dâi tæng hîp viÖc triÓn khai thùc hiÖn ph­¬ng thøc tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ th«ng qua hîp ®ång b¸o c¸o Thñ t­íng ChÝnh phñ

2. Bé Th­¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn hç trî c¸c doanh nghiÖp xóc tiÕn th­¬ng m¹i, t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô n«ng s¶n.

3. Bé Tµi chÝnh rµ so¸t c¸c chÝnh s¸ch thuÕ cho phï hîp ®èi víi c¸c bªn ký hîp ®ång; x©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch lËp Quü b¶o hiÓm ngµnh hµng tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh; h­íng dÉn c¸c chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh cã liªn quan.

4. Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, Quü Hç trî ph¸t triÓn h­íng dÉn tæ chøc chØ ®¹o viÖc cho c¸c doanh nghiÖp, ng­êi s¶n xuÊt vay vèn ®­îc quy ®Þnh trong QuyÕt ®Þnh nµy.

5. C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ cña ChÝnh phñ h­íng dÉn nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ sµn n«ng s¶n hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp mua cña ng­êi s¶n xuÊt ®Ó b¶o ®¶m ng­êi s¶n xuÊt cã lîi, doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶.

6.  Héi N«ng d©n ViÖt Nam, HiÖp héi ngµnh hµng ph¸t huy vai trß, vÞ trÝ cña ngµnh m×nh hç trî c¸c doanh nghiÖp vµ ng­êi s¶n xuÊt ký kÕt hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n.

 

§iÒu 9. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

 

§iÒu 10. C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.


  

 TIN LIÊN QUAN Đóng

  

 THỜI GIAN Đóng


  

 DANH SÁCH CÁC BÀI VIẾT Đóng

  

 HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Đóng


  

Copyright @ Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco-2009
Địa chỉ: Khu công nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc, thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang-Khánh Hòa
ĐT: (84.058)3727 915; 3727 894; Fax: (84.058)3727 914; Email: Tobaccoleaf@khatoco.com